Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Teologia biblijna - studia niestacjonarne

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: zaoczne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 12:00:00 do 2018-10-15 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie Biblijno-Pastoralne w Warszawie są skierowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z teologii.

Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zjazdy na tych studiach odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki i wtorki. Studia trwają cztery lata.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w danej specjalizacji. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Teologicznego.

Kandydaci studiów mają możliwość studiowania następujące specjalności:

 • teologia biblijna
 • teologia pastoralna
 • teologia duchowości
 • teologia moralna
 • misjologia
 • katechetyka

  Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.
  Studia doktoranckie niestacjonarne są płatne.

  Kierunkowe efekty kształcenia:

  Wiedza:

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Ma pogłębioną ogólną wiedzę humanistyczną, zwłaszcza w zakresie historii, literatury i sztuki
  • Ma gruntowną wiedzę teologiczną, opartą na znajomości Pisma świętego, patrystyki i historii Kościoła
  • Zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie wybranej specjalizacji
  • Zna powiązania teologii z filozofią i innymi naukami humanistycznymi
  • Zna metodologię teologii ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji
  • dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy w zakresie specjalizacji, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską
  • Zna aktualne problemy badawcze w zakresie wybranej specjalizacji teologicznej
  • Ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin teologicznych
  • Posiada znajomość ogólnej metodyki pracy naukowej pozwalającej na samodzielne uprawienie nauki w zakresie teologii
  • Zna zasady dydaktyki w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej
  • Posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w którym potrafi podejmować komunikację naukową
  • Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności naukowo-badawczej
  • Jest świadom globalnych problemów cywilizacyjnych i roli nauki, zwłaszcza teologii, w ich rozwiązywaniu

  Umiejętności:

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem moralno-duchowym
  • Posiada własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe
  • Potrafi planować badania naukowe w zakresie teologii, przewidywać ich rezultaty i analizować zebrane dane
  • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
  • Potrafi posługiwać się bazami danych z informacją naukową (bibliografiami), sporządzać je i zarządzać nimi
  • Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość
  • Posiada wystarczające umiejętności do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej
  • Posiada umiejętność tworzenia i/lub redagowania tekstu naukowego w języku polskim i obcym na poziomie akceptowalnym przez czasopisma recenzowane
  • Potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej
  • Potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć
  • Potrafi ocenić merytoryczną wartość badań prowadzonych przez innych i sporządzić rzetelną recenzję tekstu naukowego lub projektu badawczego
  • Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium)
  • Potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową
  • Umie sporządzić projekt badawczy nadający się do finansowania w ramach grantów badawczych

  Kompetencje społeczne:

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Odznacza się szacunkiem dla prawdy i uległością wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
  • Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym
  • Jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań
  • Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy
  • Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
  • Jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy)
  • Jest kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem
  • Aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej krajowej i międzynarodowej
  • Angażuje się w struktury naukowe (np. stowarzyszenia naukowe, towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów itp.)
  • Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów badawczych

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);

b) zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm ;

c) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu na kierunku teologia tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

d) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

e) kserokopię dowodu osobistego;

f) wstępną koncepcję pracy doktorskiej (max. 2 str.);

g) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);

h) kserokopię strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego (w przypadku kandydatów na I rok);

i) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie studiów doktoranckich.

 

OCENA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1. Komisja rekrutacyjna Wydziału Teologicznego ustala listę rankingową, zawierającą punktację kandydatów według następujących zasad:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 315)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w pierwszym terminie dnia 27 czerwca 2018 r. na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Godzina rozpoczęcia rozmów 10.00 w sali 46. Drugi termin rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 21 września 2018 r. również na UKSW przy ul. Dewajtis 5; od godz. 10.00 w sali 46 w podanej kolejności, alfabetycznie;.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. Decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie zostaną zakomunikowane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wysokość czesnego

Opłata za doktoranckie niestacjonarne w roku akademickim 2018/19 wynosi 2 500 zł.

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, można składać w dwóch terminach:od 18.06.2018 do 22.06.2018 (rozmowa kwalifikacyjna 27.06.2018 r. sala 46)lub od 10 września do 14 września 2018r. (rozmowa kwalifikacyjna 21 września 2018r.od godz. 10.00 sala 46) Wydziału Teologicznego: ul. Dewajtis 5 pokój 48, 01 -815 Warszawa, czynny: pon - pt. w godz. 9.00 - 15.00 ; tel. 22 56 18 816 e-mail:zsd@uksw.edu.pl lub l.niewinska@uksw.edu.pl

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WT UKSW ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad: - Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym oryginalność tematyki, jej wartości, waga problemu, znaczenie dla nauki, dyscypliny) – maksymalna liczba punktów: 10 - Publikacje, aktywność naukowa: maksymalna liczba punktów: 20 - Ocena na dyplomie – maksymalna liczba punktów: 20 - Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania badawcze): maksymalna liczba - 50. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na WT, wynosi 60.