Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Liturgika - studia stacjonarne

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 10:00:00 do 2018-09-20 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Studia Doktoranckie Stacjonarne na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie są skierowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z teologii. Prowadzone są w systemie stacjonarnym. Studia trwają cztery lata (po licencjacie trwają dwa lata).

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych z danej specjalizacji. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Wydział Teologiczny.

Kandydaci na Studia Doktoranckie Stacjonarne w Warszawie mają możliwość studiowania następujących specjalności:

 • teologia biblijna
 • teologia pastoralna
 • teologia dogmatyczna
 • teologia duchowości
 • teologia moralna
 • teologia kultury
 • teologia fundamentalna
 • teologia ekumeniczna
 • teologia środków społecznego przekazu
 • katechetyka
 • misjologia
 • religiologia
 • homiletyka
 • liturgika
 • patrologia

Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

 

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną ogólną wiedzę humanistyczną, zwłaszcza w zakresie historii, literatury i sztuki
 • Ma gruntowną wiedzę teologiczną, opartą na znajomości Pisma świętego, patrystyki i historii Kościoła
 • Zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie wybranej specjalizacji
 • Zna powiązania teologii z filozofią i innymi naukami humanistycznymi
 • Zna metodologię teologii ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji
 • dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy w zakresie specjalizacji, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską
 • Zna aktualne problemy badawcze w zakresie wybranej specjalizacji teologicznej
 • Ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin teologicznych
 • Posiada znajomość ogólnej metodyki pracy naukowej pozwalającej na samodzielne uprawienie nauki w zakresie teologii
 • Zna zasady dydaktyki w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej
 • Posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w którym potrafi podejmować komunikację naukową
 • Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności naukowo-badawczej
 • Jest świadom globalnych problemów cywilizacyjnych i roli nauki, zwłaszcza teologii, w ich rozwiązywaniu

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem moralno-duchowym
 • Posiada własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe
 • Potrafi planować badania naukowe w zakresie teologii, przewidywać ich rezultaty i analizować zebrane dane
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
 • Potrafi posługiwać się bazami danych z informacją naukową (bibliografiami), sporządzać je i zarządzać nimi
 • Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość
 • Posiada wystarczające umiejętności do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej
 • Posiada umiejętność tworzenia i/lub redagowania tekstu naukowego w języku polskim i obcym na poziomie akceptowalnym przez czasopisma recenzowane
 • Potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej
 • Potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć
 • Potrafi ocenić merytoryczną wartość badań prowadzonych przez innych i sporządzić rzetelną recenzję tekstu naukowego lub projektu badawczego
 • Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium)
 • Potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową
 • Umie sporządzić projekt badawczy nadający się do finansowania w ramach grantów badawczych

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Odznacza się szacunkiem dla prawdy i uległością wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 • Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym
 • Jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań
 • Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy
 • Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy)
 • Jest kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem
 • Aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej krajowej i międzynarodowej
 • Angażuje się w struktury naukowe (np. stowarzyszenia naukowe, towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów itp.)
 • Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów badawczych

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);

b) zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm ;

c) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu na kierunku teologia tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

d) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

e) kserokopię dowodu osobistego;

f) wstępną koncepcję pracy doktorskiej (max. 2 str.);

g) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);

h) kserokopię strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego (w przypadku kandydatów na I rok);

i) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie studiów doktoranckich.

 

OCENA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1. Komisja rekrutacyjna Wydziału Teologicznego ustala listę rankingową, zawierającą punktację kandydatów według następujących zasad:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 315)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w pierwszym terminie dnia 27.06.2018 roku na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Godzina rozpoczęcia rozmów 10.00 w sali 46. Drugi termin rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 21 września 2018 roku również na UKSW przy ul. Dewajtis 5 od godziny 10.00 w sali nr 46, w podanej kolejności alfabetycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. Decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie zostaną zakomunikowane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, można składać w dwóch terminach: od 18 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku w godz. od 9.00 do 15.00 (rozmowa kwalifikacyjna 27 czerwca 2018 roku)w pokoju numer 48 lub od 10 września 2018 roku do 17 września 2018 roku (rozmowa kwalifikacyjna 21 września 2018 roku)w pokoju numer 48 Wydziału Teologicznego ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 tel.22 561 88 65 e-mail: d.purchala@uksw.edu.pl

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WT UKSW ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad: -wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym oryginalność tematyki, jaj wartość, waga problemu, znaczenie dla nauki, dyscypliny) – maksymalna liczba punktów; 10 – Publikacje, aktywność naukowa; maksymalna liczba punktów; 20 –Ocena na dyplomie – maksymalna liczba punktów: 20 – Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania badawcze); maksymalna liczba punktów – 50. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na WT, wynosi 60. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie stacjonarne przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, •Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które w I terminie złożyły dokumenty: 27.06.2018 r., godz. 10.00, sala 46 (według kolejności alfabetycznej); •Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które w II terminie złożyły dokumenty: 21.09.2018 r., godz. 10.00, sala 46;