Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Katechetyka - studia niestacjonarne

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: zaoczne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 do 2018-09-21 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie Biblijno-Pastoralne w Warszawie są skierowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z teologii.

 

Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zjazdy na tych studiach odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki i wtorki. Studia trwają cztery lata.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w danej specjalizacji. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Teologicznego.

Kandydaci studiów mają możliwość studiowania następujące specjalności:

 • teologia biblijna
 • teologia pastoralna
 • teologia duchowości
 • teologia moralna
 • misjologia
 • katechetyka

Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.
Studia doktoranckie niestacjonarne są płatne.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną ogólną wiedzę humanistyczną, zwłaszcza w zakresie historii, literatury i sztuki
 • Ma gruntowną wiedzę teologiczną, opartą na znajomości Pisma świętego, patrystyki i historii Kościoła
 • Zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie wybranej specjalizacji
 • Zna powiązania teologii z filozofią i innymi naukami humanistycznymi
 • Zna metodologię teologii ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji
 • dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy w zakresie specjalizacji, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską
 • Zna aktualne problemy badawcze w zakresie wybranej specjalizacji teologicznej
 • Ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin teologicznych
 • Posiada znajomość ogólnej metodyki pracy naukowej pozwalającej na samodzielne uprawienie nauki w zakresie teologii
 • Zna zasady dydaktyki w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej
 • Posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w którym potrafi podejmować komunikację naukową
 • Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności naukowo-badawczej
 • Jest świadom globalnych problemów cywilizacyjnych i roli nauki, zwłaszcza teologii, w ich rozwiązywaniu

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem moralno-duchowym
 • Posiada własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe
 • Potrafi planować badania naukowe w zakresie teologii, przewidywać ich rezultaty i analizować zebrane dane
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
 • Potrafi posługiwać się bazami danych z informacją naukową (bibliografiami), sporządzać je i zarządzać nimi
 • Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość
 • Posiada wystarczające umiejętności do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej
 • Posiada umiejętność tworzenia i/lub redagowania tekstu naukowego w języku polskim i obcym na poziomie akceptowalnym przez czasopisma recenzowane
 • Potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej
 • Potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć
 • Potrafi ocenić merytoryczną wartość badań prowadzonych przez innych i sporządzić rzetelną recenzję tekstu naukowego lub projektu badawczego
 • Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium)
 • Potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową
 • Umie sporządzić projekt badawczy nadający się do finansowania w ramach grantów badawczych

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Odznacza się szacunkiem dla prawdy i uległością wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 • Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym
 • Jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań
 • Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy
 • Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy)
 • Jest kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem
 • Aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej krajowej i międzynarodowej
 • Angażuje się w struktury naukowe (np. stowarzyszenia naukowe, towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów itp.)
 • Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów badawczych