Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Teologia życia konsekrowanego - studia niestacjonarne w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki)


   powrót
Nazwa Teologia życia konsekrowanego - studia niestacjonarne w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki)
Opis

Studia doktoranckie niestacjonarne z teologii życia konsekrowanego odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie, które jest jednostką Wydziału Teologicznego UKSW. Rozpoczynają się od studiów podyplomowych pre-doktoranckich, a po ich ukończeniu studenci otrzymują świadectwo ich ukończenia. Następnie absolwenci, kórzy mają dyplom magistra teologii mogą zostać przyjęci są na na studia doktoranckie na rok trzeci, który kończy się egzaminem licencjackim kanonicznym (kościelnym), zwieńczonym dyplomem wydanym na mocy autorytetu Ojca Świętego. Po wszczęciu przewodu doktorskiego, tzn. zatwierdzeniu przez Radę Wydziału UKSW tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczeniu promotora, który wcześniej pełnił funkcje opiekuna naukowego studentka (student/studentka) wieńczy pracę i – po ukończeniu IV roku studiów przystępuje do jej obrony po zdaniu wymaganych egzaminów doktorskich. Serdecznie zapraszamy Kandydatów z całej Polski, a także z kręgu Polonii rozproszonej po całym świecie, zwłaszcza z krajów położonych na wschód od Polski: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy… Trzy tygodniowe sesje wykładowe i jedna egzaminacyjna w ciągu roku akademickiego sprzyjają pogodzeniu studiów z pracą duszpastersko-katechetyczną, lub zajęciami zawodowymi. Celem teologii życia konsekrowanego na Wydziale Teologicznym UKSW jest: - budzenie większej świadomości powołania i posłannictwa osób konsekrowanych wśród wiernych w Kościele - kształtowanie liderów i animatorów wspólnot oraz ruchów kościelnych - wskazanie praktycznych form współpracy wiernych wszystkich stanów w apostolskim i misyjnym i ewangelizacyjnym posłannictwie Kościoła. Prowadzone zajęcia zapewniają: - przygotowanie kompetentnych Mistrzów i Mistrzyń Nowicjatów, a także wychowawców zakonnych dla Instytutów Życia Konsekrowanego - przygotowanie kompetentnych promotorów powołań - pogłębienie duchowości zakonnej i charyzmatu oraz wiedzy religijnej w ogólności. Po obronie doktoratu, otrzymuje się dyplom ze specjalizacji związanej z katedrą naukową promotora, a więc z zakresu teologii systematycznej: dogmatyki, moralnej, duchowości, liturgiki oraz z teologii biblijnej, a także innych, o ile wybierze jeszcze inne Seminarium naukowe (służymy pomocą przy takim wyborze, proponując równocześnie opiekuna naukowego). W zależności od tematu rozprawy, może otrzymać dyplom ze specjalizacji teologia życia konsekrowanego. Tematyka studiów i kadra profesorska: Plan studiów dla życia konsekrowanego obejmuje między innymi takie wykłady jak: - teologia i praktyka rad ewangelicznych; dar Ducha Świętego w życiu konsekrowanym, teologia i praktyka życia wspólnotowego; etapy formacji; wspólnota uczniów w Piśmie Świętym; liturgia zakonna; charyzmatyczny i eklezjologiczny wymiar życia konsekrowanego; historia zakonów; socjologia zakonów; duszpasterstwo powołań; psychologiczny aspekt kryzysów powołań; mariologia zakonna; życie zakonne w okresie patrystycznym; instytuty świeckie, zagadnienia prawne i moralne życia konsekrowanego, zagadnienia przydatne do prowadzenia katechezy; szkoły liderów; apostolstwa pielgrzymkowego; apostolstwa przez media; wiedza o ruchach i stowarzyszeniach kościelnych, apostolat i ewangelizacja młodzieży; apostolstwo wśród religii świata. - Kadrę profesorską stanowią profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz zaproszeni specjaliści z innych Uczelni, także z innych krajów. Adres miejsca studiów oraz kontakty: Centrum Teologii Apostolstwa UKSW «Pallottianum» w Ołtarzewie Gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów ul. Kilińskiego 20 (osiedle Ołtarzew); 05-850 Ożarów Mazowiecki. W ciągu roku akademickiego organizowane są trzy sesje dydaktyczne i jedna egzaminacyjna na zakończenie roku. Studenci mogą korzystać z zakwaterowania i posiłków podczas sesji w Domu Rekolekcyjnym w Ołtarzewie. Mogą też korzystać z istniejącej bogato wyposażonej Biblioteki i czytelni Seminaryjnej, a także z sali spotkań,zwłaszcza na spotkania integracyjne. Kontakt z dyrekcją Centrum Teologii Apostolstwa: ks. prof. zw. dr hab. Marian Kowalczyk SAC tel. 22/733 85 79; kom. 724 518 845 lub przez Furtę WSD: 22/ 72 10 24. e-mail: mkowalczyk@sac.org.pl Adres oraz przyjęcia interesantów w Sekretariacie UKSW, ul Deajtis 5, 01-815 Warszawa; tel. 22/561 88 16; e-mail: zsd@uksw.edu.pl Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku 13.00-15.00, pokój 48.

Terminy zajęć w roku akademickim 2018/2019

I sesja: 8 – 13 października 2018 r.

II sesja: 4 – 9 lutego 2019 r.

III sesja: 20 – 25 maja 2019 r. (w trakcie tej sesji dwudniowe sympozjum)

IV sesja (egzaminacyjna): 10-13 czerwca 2109 (egzamin licencjacki dla roku III studiów doktoranckich, odbywa się w czwartek, czyli 13 VI 2019 r., ale termin zostanie oficjalnie potwierdzony).

Adres ul. Kilińskiego 20 05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon 22 722 10 24; 22 722 32 24
E-mail mkowalczyk6@poczta.onet.pl