Cardinal Stefan Wyszyński University / Wydział Teologiczny

Teologia Apostolstwa - studia niestacjonarne w Ołtarzewie

Type of studies: third-cycle System of studies: part-time (extramural) Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-01 10:00:00 to 2018-09-20 23:59:00

Limit of students

0

Language

polish

Description

Niestacjonarne studia doktoranckie z teologii apostolstwa prowadzi Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” (CTA) w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki), który funkcjonuje jako jednostka wydziałowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Centrum prowadzi dwuetapowe studia doktoranckie: najpierw dwuletnie podyplomowe studia predotoranckie, a następnie dwuletnie studia doktoranckie na sekcji: Teologia apostolstwa, a także życia konsekrowanego (szczegółowy opis w punkcie: Teologia życia konsekrowanego), które ujmują w aspekcie apostolskim wszystkie działy teologii (zarówno na sekcji: teologia życia konsekrowanego, jak i na sekcji: teologia apostolstwa doktorat uzyskuje się z dziedziny teologii właściwej wybranemu seminarium naukowemu, a nie tylko z teologii apostolstwa czy życia konsekrowanego!).

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia odbywać się będą (jak dotychczas) w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie (05-850 Ożarów Mazowiecki) w następujących terminach:

I sesja: 8-13 października 2018 r.

II sesja: 4-9 lutego 2019 r.

III sesja: 20-25 maja 2019 r. (23-24 maja, konferencja naukowa)

IV sesja – egzaminacyjna: 10-13 czerwca 2019 r.

Zapewniamy zakwaterowanie i noclegi (za niewygórowaną opłatą, zależną od standardu pokoju - porównywalną do domów rekolekcyjnych lub akademickich), dostęp do sali spotkań, gdzie podczas przerwy w zajęciach można spożyć kawę, korzystanie z Kaplicy i Kościoła (z codzienną Mszą św. i możliwością osobistych modlitw, w tym adoracji Najśw. Sakramentu, z uroczystym wystawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji dwa razy w tygodniu oraz udziału w nabożeństwach), korzystanie z biblioteki naukowej i czytelni bibliotecznej, a także za sali na spotkania integracyjne.

Centrum realizuje program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.

Kadra naukowa to pracownicy naukowi: profesorowie i adiunkci UKSW, zwłaszcza ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (oznacza to, że kadrę stanowią w zasadzie księża pallotyni, niemal w 100% mieszkający i pracujący w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, w gmachu którego odbywają się studia. Ułatwia to konwersacje naukowe, zwłaszcza z opiekunami naukowymi i promotorami przyszłych rozpraw doktorskich). W miarę zapotrzebowania, profesorowie są także zapraszani z innych Ośrodków naukowych Polski, a w niektórych przypadkach także z zagranicy.

Studia przeznaczone są dla księży, osób konsekrowanych i osób świeckich w tym członków Instytutów Świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Mile widziani są jednak Świeccy: mężczyźni i kobiety (w szczególności wdowy, wdowcy i dziewice konsekrowane), którzy pragną pogłębić wiedzę teologiczną z zakresu życia konsekrowanego w ramach wybranej specjalizacji oraz zdobyć stopnie naukowe w dziedzinie teologii, czyli stopień licencjata kanonicznego (kościelnego) oraz doktoratu z teologii w zakresie specjalności związanej z obranym seminarium naukowym.

Akcentuje się zwłaszcza badania naukowe nad biblijnym, teologicznym, historycznym, psychologicznym, socjologicznym, filozoficznym, prawnym, duchowym, a także etyczno-społecznym ujęciem apostolatu i ewangelizacji w Kościele i świecie.

Każdego roku organizowana jest konferencja naukowa, w którą aktywnie włączają się studenci, mogąc również publikować artykuły w serii wydawniczej Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa.

Celem studiów teologii apostolstwa jest pogłębiona refleksja nad naturą charyzmatu i duchowości osób świeckich oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z różnymi apostolskimi funkcjami, jak np.: funkcje liderów ruchów apostolskich i wspólnot eklezjalnych, czy też prace katechetów nauczających religii w szkołach, wykłady w seminariach duchownych, a także – po spełnieniu wymogów konkursu na stanowiska uczelniane – wykładowców akademickich.

Dokładne informacje na stronie internetowej: pallottianum.aidg.pl

 

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną ogólną wiedzę humanistyczną, zwłaszcza w zakresie historii, literatury i sztuki
 • Ma gruntowną wiedzę teologiczną, opartą na znajomości Pisma świętego, patrystyki i historii Kościoła
 • Zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie wybranej specjalizacji
 • Zna powiązania teologii z filozofią i innymi naukami humanistycznymi
 • Zna metodologię teologii ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji
 • dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy w zakresie specjalizacji, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską
 • Zna aktualne problemy badawcze w zakresie wybranej specjalizacji teologicznej
 • Ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin teologicznych
 • Posiada znajomość ogólnej metodyki pracy naukowej pozwalającej na samodzielne uprawienie nauki w zakresie teologii
 • Zna zasady dydaktyki w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej
 • Posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w którym potrafi podejmować komunikację naukową
 • Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności naukowo-badawczej
 • Jest świadom globalnych problemów cywilizacyjnych i roli nauki, zwłaszcza teologii, w ich rozwiązywaniu

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem moralno-duchowym
 • Posiada własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe
 • Potrafi planować badania naukowe w zakresie teologii, przewidywać ich rezultaty i analizować zebrane dane
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
 • Potrafi posługiwać się bazami danych z informacją naukową (bibliografiami), sporządzać je i zarządzać nimi
 • Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość
 • Posiada wystarczające umiejętności do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej
 • Posiada umiejętność tworzenia i/lub redagowania tekstu naukowego w języku polskim i obcym na poziomie akceptowalnym przez czasopisma recenzowane
 • Potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej
 • Potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć
 • Potrafi ocenić merytoryczną wartość badań prowadzonych przez innych i sporządzić rzetelną recenzję tekstu naukowego lub projektu badawczego
 • Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium)
 • Potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową
 • Umie sporządzić projekt badawczy nadający się do finansowania w ramach grantów badawczych

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Odznacza się szacunkiem dla prawdy i uległością wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 • Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym
 • Jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań
 • Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy
 • Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy)
 • Jest kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem
 • Aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej krajowej i międzynarodowej
 • Angażuje się w struktury naukowe (np. stowarzyszenia naukowe, towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów itp.)
 • Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów badawczych

Admission rules

1. Rekrutację prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Radę Wydziału.

2. Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra z teologii dyplom licencjata kościelnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

a) internetowa rejestracja kandydata (IRK) - wgrania swojego kolorowego zdjęcia (tak jak do dowodu osobistego) o rozmiarach 20x25 mm w rozdzielczości 300 dpi; - wypełnienia danych osobowych oraz podania i innych wymaganych informacji; - wydrukowanie podania z IRK o przyjęcie na studia Doktoranckie; - wydrukowania wniosku z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD).

b) złożenie dokumentów i ich analiza przez Komisję Rekrutacyjną. Termin składania dokumentów: od 18-25 czerwca  2018 r. lub od 10-17 września 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-15.00. Kandydat składa następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia doktoranckie niestacjonarne (wydrukowane z IRK); - życiorys; - podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD - wydrukowany z IRK) - tradycyjne zdjęcie do indeksu o wymiarach 4,5 cm. x 6,5 cm. ; - odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra z teologii i dyplomu licencjata kanonicznego w kandydatów na III rok; - kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej; -

...
(liczba słów w pełnym opisie: 342)
+show more information

Date of exams

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w pierwszym terminie dnia 27 czerwca 2018 r. na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. godzina rozpoczęcia rozmów 10.00 w sali 46. Drugi termin rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 21 września 2018r. również na UKSW przy ul. Dewajtis 5; od godz. 10.00 w sali 46 w podanej kolejności.

Place of results' announcement

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. Decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie zostaną zakomunikowane po zakończeniu procesu rekrutacji.

the amount of tuition fee

Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne w roku akademickim 2018/19 wynosi 600 zł UKSW + 1700 zł(w Ołtarzewie).

Additional documents

Dokumenty po uprzednim zarejestrowaniu się, należy składać: - od 18.06.2018 do 25.06.2018 (rozmowa 27.06.2018, od godz. 10.00, sala 46)w pokoju nr 48 - od 10.09.2018 r. do 17.09. 2018 r. (rozmowa 21.09.2018, od godz. 10.00, sala 46)w pokoju nr 48 na UKSW przy ul. Dewajtis 5;

Additional information

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WT UKSW ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad: - Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym oryginalność tematyki, jej wartość, waga problemu, znaczenie dla nauki-dyscypliny): maksymalna liczba punktów - 10. - Publikacje, aktywność naukowa: maksymalna liczba punktów - 20. - Ocena na dyplomie: maksymalna liczba punktów - 20 - Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania badawcze: maksymalna liczba punktów - 50. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na WT, wynosi 60. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia w Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie(sekcja teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego) rozpocznie się według kolejności alfabetycznej.