Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Mariologia - studia niestacjonarne w Niepokalanowie

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 10:00:00 do 2018-09-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów mariologicznych na Wydziale Teologicznym UKSW jest:

1) Przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni;
2) Pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach;
3) Przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów, także członków) ruchów i stowarzyszeń maryjnych;
4) Przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych zarówno Zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych zakonów, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną;
5) Pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej czcicieli Matki Bożej.

Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady jak:

 • Maryja w Piśmie Świętym,
 • Maryja w nauce Ojców Kościoła,
 • Maryja w nauczaniu Kościoła,
 • Rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii,
 • Maryja w liturgii,
 • Maryja w duchowości chrześcijańskiej,
 • Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (żeńskich i męskich),
 • Mariologia polska,
 • Nauczanie maryjne Jana Pawła II,
 • Kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny),
 • Maryja w pobożności ludowej,
 • Kobiecość w wielkich religiach,
 • Maryja w misji społecznej Kościoła,
 • Maryja w ewangelizacji i katechezie,
 • Maryja i kwestia kobieca,
 • Ikonologia i ikonografia maryjna,
 • Maryja w literaturze,
 • Maryja w muzyce,
 • Fenomen objawień maryjnych,
 • Sanktuaria i pielgrzymki maryjne.

Kadrę profesorską stanowią profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz profesorowie z innych Ośrodków naukowych, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydział w Tarnowie, którzy w większości są członkami Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia magistra teologii i dyplom licencjata kanonicznego z teologii.

Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych "Kolbianum" w Niepokalanowie.

Są to dwuletnie studia doktoranckie (4 semestry) w trybie niestacjonarnym. W ramach studiów odbędzie się 320 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń i seminariów),po 160 godzin rocznie.

Stopień doktora teologii – zgodnie z regulaminem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uzyskuje się po zakończeniu studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie pracy doktorskiej.

Studenci studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendia – szczegóły na stronie http://dpm.uksw.edu.pl

W ciągu roku akademickiego organizowane są trzy sesje dydaktyczne i jedna egzaminacyjna na zakończenie roku.

Zajęcia odbywają się w gmachu Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie. Studenci mogą korzystać z zakwaterowania i posiłku podczas sesji w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie.

W roku akademickim 2018/2019 sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

Sesje dydaktyczne:

 • I sesja: 9-13 października 2018 r.
 • II sesja: 26 listopada - 1 grudnia 2018
 • III sesja: 18-23 lutego 2019 r. 
 • Sesja egzaminacyjna: IV sesja: 10-13 czerwca 2019 r.

Wysokość opłat: 2300 PLN za rok. Dodatkowe informacje na stronie: www.kolbianum.franciszkanie.pl lub: e-mail: kolbianum@gmail.com; tel 664 158 928 lub g.bartosik@uksw.edu.pl tel. 691888841.

 

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną ogólną wiedzę humanistyczną, zwłaszcza w zakresie historii, literatury i sztuki
 • Ma gruntowną wiedzę teologiczną, opartą na znajomości Pisma świętego, patrystyki i historii Kościoła
 • Zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie wybranej specjalizacji
 • Zna powiązania teologii z filozofią i innymi naukami humanistycznymi
 • Zna metodologię teologii ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalizacji
 • dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy w zakresie specjalizacji, w ramach której przygotowuje rozprawę doktorską
 • Zna aktualne problemy badawcze w zakresie wybranej specjalizacji teologicznej
 • Ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin teologicznych
 • Posiada znajomość ogólnej metodyki pracy naukowej pozwalającej na samodzielne uprawienie nauki w zakresie teologii
 • Zna zasady dydaktyki w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny teologicznej
 • Posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w którym potrafi podejmować komunikację naukową
 • Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności naukowo-badawczej
 • Jest świadom globalnych problemów cywilizacyjnych i roli nauki, zwłaszcza teologii, w ich rozwiązywaniu

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem moralno-duchowym
 • Posiada własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe
 • Potrafi planować badania naukowe w zakresie teologii, przewidywać ich rezultaty i analizować zebrane dane
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
 • Potrafi posługiwać się bazami danych z informacją naukową (bibliografiami), sporządzać je i zarządzać nimi
 • Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość
 • Posiada wystarczające umiejętności do przeprowadzenia badań i prezentacji ich wyników w postaci rozprawy doktorskiej
 • Posiada umiejętność tworzenia i/lub redagowania tekstu naukowego w języku polskim i obcym na poziomie akceptowalnym przez czasopisma recenzowane
 • Potrafi wygłosić odczyt/referat naukowy w języku polskim i obcym na konferencji naukowej
 • Potrafi prowadzić dyskusję naukową i czynnie w niej uczestniczyć
 • Potrafi ocenić merytoryczną wartość badań prowadzonych przez innych i sporządzić rzetelną recenzję tekstu naukowego lub projektu badawczego
 • Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne różnego typu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium)
 • Potrafi zorganizować i przeprowadzić sesję naukową
 • Umie sporządzić projekt badawczy nadający się do finansowania w ramach grantów badawczych

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Odznacza się szacunkiem dla prawdy i uległością wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 • Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym
 • Jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań
 • Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy
 • Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
 • Jest zdolny do odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych, szczególnie związanych z uprawianiem nauki (np. praca nauczyciela, wykładowcy)
 • Jest kreatywny w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem
 • Aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej krajowej i międzynarodowej
 • Angażuje się w struktury naukowe (np. stowarzyszenia naukowe, towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów itp.)
 • Wykazuje kreatywność w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów badawczych

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów „IRK” - znajdującej się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl czynnej od 01 czerwca do 20 września 2018 r.

•Kandydat na studia jest zobowiązany do:

a) wgrania swojego kolorowego zdjęcia( jak do dowodu osobistego) o rozmiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300dpi, po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

b) wypełnienia danych osobowych oraz podania innych wymaganych informacji,

c) wydrukowania podania z IRK o przyjęcie na studia doktoranckie i dostarczenie go wraz z innymi dokumentami do sekretariatu studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego (pokój 53 s. Łucja, p. Danuta), d) wydrukowania i podpisania wniosku z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta („ELD”) i dostarczenie go z dowodem wpłaty za ELD w wysokości 10 zł do sekretariatu studiów doktoranckich.

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);

b) zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm ;

...
(liczba słów w pełnym opisie: 465)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą odbywały się w dniach 27 czerwca 2018 r. (sala nr 46) oraz 21 września 2018 r. (sala 46) na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Godzina rozpoczęcia rozmów: 10.00.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. Decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie zostaną zakomunikowane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wysokość czesnego

Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne w roku akademickim 2018/19 wynosi 600 na UKSW + 1 700 zł.

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, należy składać w dniach 18-25 czerwca 2018; 10-17 września 2018 roku w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego: ul. Dewajtis 5, pokój 48, 01 -815 Warszawa, czynny: pon - pt. w godz. 9.00 - 15.00 ; tel. 22 56 18 816 e-mail:zsd@uksw.edu.pl

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WT UKSW ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad: - Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym oryginalność tematyki, jej wartości, waga problemu, znaczenie dla nauki, dyscypliny) – maksymalna liczba punktów: 10 - Publikacje, aktywność naukowa: maksymalna liczba punktów: 20 - Ocena na dyplomie – maksymalna liczba punktów: 20 - Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania badawcze): maksymalna liczba - 50. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na WT, wynosi 60. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie niestacjonarne przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie w sali 46 - 27 czerwca 2018 r. oraz w sali 46 - 21 września 2018 r. od godz. 10.00.