Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Socjologia

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 12:00:00 do 2018-07-30 23:59:00

Limit miejsc

3

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie trwają 4 lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady oraz biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dyscyplinie nauk społecznych, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną co do wybranych struktur i instytucji społecznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe
 • Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną co do wybranych więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe
 • Ma specjalistyczną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk społecznych i humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
 • Posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie badań dla kierunku socjologia
 • Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie wybranego systemu norm i reguł, uwzględniająca najnowsze osiągnięcia naukowe
 • Zna najnowsze osiągnięcia socjologii ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny w której się specjalizuje
 • Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie obszaru prowadzonych badań
 • Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie metod i technik badań, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe
 • Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Student - doktorant potrafi w sposób dojrzały dostrzegać i analizować zjawiska społeczne
 • Potrafi przedstawić i zastosować odpowiednie teorie socjologiczne wobec analizowanej rzeczywistości
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy wzbogaconej o wykorzystanie procedury badawczej w ramach socjologii oraz krytyczna ocenę dotychczasowych wyników badań
 • Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych wzbogacone o formułowanie złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowanie adekwatnej procedury badawczej
 • Potrafi samodzielnie przygotować konceptualizację badań
 • Potrafi przedstawić własne koncepcje i rozwiązania badawcze w odniesieniu do konkretnego zagadnienia
 • Posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie prowadzonych badań
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie konieczność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności na wyższym poziomie wiedzy i umiejętności, także w wymiarze interdyscyplinarnym
 • W sposób kompetentny przedstawia wyniki swych badań na sympozjach i konferencjach
 • W sposób samodzielny redaguje i publikuje swe prace naukowe
 • Bierze czynny udział w życiu akademickim i naukowym. Potrafi komunikować się z otoczeniem na wyższym poziomie; bierze odpowiedzialność za upowszechnianie wyników badań naukowych
 • Popularyzuje wiedzę socjologiczną w lokalnym środowisku, w mediach i innych miejscach
 • Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje, wykonuje i relacjonuje zadania badawcze
 • Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzona o umiejętność egzekwowania takich postaw

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

3) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;

4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków),
w 5 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru;

b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu;

c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny;

6) opinię rekomendującą kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, reprezentującego dyscyplinę, którą zamierza zajmować się kandydat. W przypadku pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych opinia może zawierać

...
(liczba słów w pełnym opisie: 728)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2018r. w pok. 228, II piętro, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku socjologia odbędą się w dniu 10 września 2018 r.,godz. 10.00 sala 319