Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Nauki o polityce

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 00:00:01 do 2018-07-30 23:59:59

Limit miejsc

3

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie trwają 4 lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady oraz biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma zaawansowaną wiedzę ogólną o charakterze nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową odnośnie nauk o polityce, uwzględniającą najnowsze osiągniecia naukowe.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną o strukturach i instytucjach społecznych, szczególnie politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną o charakterze ogólnym oraz wiedzę szczegółową dotyczącą teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia społeczno-politycznego, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną o człowieku jako podmiocie i przedmiocie polityki uwzględniającą najnowsze publikacje z tego zakresu.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk o polityce. Ma wiedzę szczegółową odnośnie metody, techniki i narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji i oraz zmiany.
 • Posiada awansowaną wiedzę ogólną miejsca i roli mediów masowych w życiu publicznym, szczególnie politycznych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz społecznej odpowiedzialności. Rozumie rolę i znaczenie mediów w obszarze komunikowania politycznego.
 • Ma zaawansowaną wiedzę ogólną na temat zasad i form funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz organizacji administracji samorządowej.
 • Ma zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie procesów zmian struktur i instytucji politycznych.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną wartości i norm etycznych obowiązujących badaczy i uczestników życia publicznego.
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza politycznej.
 • Zna dobrze i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 • Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada rozwiniętą umiejętność obserwowania, analizowania i oceniania społecznych mechanizmów życia politycznego w szerokim kontekście społeczno-kulturowym.
 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o polityce, do wyjaśniania i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych oraz analizowania ról uczestników procesu. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.
 • Potrafi wypowiadać się w sposób merytoryczny i krytyczny na temat przyczyn, zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym i politycznym opierając się na oryginalnych hipotezach i procedurach badawczych.
 • Posiada wysoko rozwiniętą umiejętność prezentowania własnych poglądów w mowie i na piśmie na tematy polityczne oraz formułowania wniosków w oparciu o metody ilościowe i jakościowe
 • Posiada umiejętność efektywnego planowania realizacji zadań badawczych w obszarze politologii.
 • Posiada umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu nauk o polityce na poziomie wyższym
 • Posiada umiejętność posługiwania się warsztatem metodologicznym oraz organizowania samodzielnej pracy naukowej w oparciu o źródła i piśmiennictwo naukowe
 • Ma dobrze opanowane rozumienie kwestii decydowania politycznego (istoty i zakresu) oraz procesu ów podejmowania decyzji politycznych i konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze zewnętrznym jak i wewnątrz państwowym
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą
 • Posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie prowadzonych badań

Posiada umiejętność pracowania

Kompetencje społeczne:

 • Rozumie konieczność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności na wyższym poziomie umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym.
 • Odpowiedzialnie i rzetelnie planuje, realizuje i informuje o zadaniach badawczych z zakresu nauk o polityce.
 • Jest przygotowany do czynnego udział w życiu publicznym oraz animowania i przewodzenia aktywnością zespołów ludzkich.
 • Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej.
 • Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, oraz posiada umiejętność egzekwowania takich postaw.
 • Posiada umiejętność opracowywania celów perspektywicznych i strategii ich osiągania.
 • Ma świadomość swojej roli w społeczeństwie tak w zasięgu lokalnym jak i globalnym.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

3) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;

4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków),
w 5 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru;

b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu;

c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny;

6) opinię rekomendującą kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, reprezentującego dyscyplinę, którą zamierza zajmować się kandydat. W przypadku pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych opinia może zawierać

...
(liczba słów w pełnym opisie: 727)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2018 r. w pok. 228 II piętro Wydział Nauk Historycznych i Społecznych przy ul. Wóycickiego 1/3 lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego). Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku nauki o polityce odbędą się w dniu 17.09.2018 r., godz. 10:00, sala 227, bud. 23, ul Wóycickiego 1/3.