Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Historia

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 12:00:00 do 2018-07-30 23:59:00

Limit miejsc

3

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie trwają 4 lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady oraz biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dyscyplinie nauk humanistycznych, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą zasadniczych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć z obszaru historii. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu prowadzonych badań
 • Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • Wykazuje się znajomością metodyki pracy naukowej i metodologii historii na poziomie zaawansowanym
 • Wykazuje się krytycznym zrozumieniem wkładu wyników własnej działalności badawczej w rozwój nauk historycznych
 • Wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauk historycznych
 • Wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauk historycznyh
 • Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada umiejętność wprowadzanie do obiegu naukowego nowej wiedzy, praktycznego wykorzystania i udoskonalania metod badawczych -właściwych dla nauk historycznych na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym
 • Posiada umiejętność rozwijania oryginalnych i kreowania nowych metod rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauk historycznych
 • Posiada umiejętność komunikowania się i konsultacji, także ze współpracownikami i ekspertami w swojej i innych dziedzinach wiedzy
 • Posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie nauk historycznych
 • Posiada umiejętność krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów na temat współczesnych problemów badawczych w zakresie nauk historycznych
 • Posiada umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze ćwiczeń lub warsztatów terenowych w zakresie nauk historycznych
 • Posiada umiejętność samodzielnego planowania swego rozwoju intelektualnego
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego wiązanego z wybraną problematyką badawczą

Posiada umiejętność pracowania

Kompetencje społeczne:

 • Do podejmowania inicjatyw w określaniu nowych obszarów badań w zakresie nauk historycznych
 • Do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej
 • Do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej
 • Do samokrytycyzmu w pracy twórczej oraz do działań na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej efektywności
 • Przyczyniania się do postępu społecznego i/lub kulturowego w społeczeństwie opartym na wiedzy

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

3) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;

4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków),
w 5 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru;

b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu;

c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny;

6) opinię rekomendującą kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, reprezentującego dyscyplinę, którą zamierza zajmować się kandydat. W przypadku pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych opinia może zawierać

...
(liczba słów w pełnym opisie: 728)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2018 r. w pok. 228 II piętro Wydział Nauk Historycznych i Społecznych przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Bud.23) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku historia odbędą się w dniu 17.09.2017 r. godz. 10:00, sala 321, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3.