Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Archeologia

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 12:00:00 do 2018-07-30 23:59:00

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie trwają 4 lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady oraz biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dyscyplinie nauk humanistycznych, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

 1. posiada pogłębioną wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć z obszaru archeologii, a także wiedzę szczegółową z zakresu prowadzonych badań;
 2. posiada pogłębioną wiedzę ogólną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe;
 3. posiada znajomość metodyki pracy naukowej i metodologii archeologii na poziomie zaawansowanym;
 4. potrafi krytycznie ocenić wkład własnej pracy badawczej w rozwój nauk historycznych;
 5. wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauk historycznych;
 6. posiada wiedzę dotyczącą metod oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz ogólną orientację w zasadach finasowania badań naukowych.

Umiejętności:

 1. potrafi dokonać implantacji w obieg naukowy nowej wiedzy, a także praktycznie wykorzystywać i udoskonalać metody badawcze typowe dla nauk historycznych na poziomie zaawansowanym  lub specjalistycznym;
 2. posiada umiejętność rozwijania oryginalnych i kreowania nowych metod rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauk historycznych;
 3. posiada umiejętność komunikowania się i konsultacji, także z współpracownikami i ekspertami w swojej i innych dziedzinach wiedzy;
 4. potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy w zakresie nauk historycznych;
 5. posiada umiejętność krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów na temat współczesnych problemów badawczych w zakresie nauk historycznych;
 6. posiada umiejętność prowadzenia ćwiczeń lub warsztatów terenowych w zakresie nauk historycznych;
 7. potrafi samodzielnie planować własny rozwój intelektualny;
 8. potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą;
 9. posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie prowadzonych badań.

Kompetencje społeczne:

 1. potrafi podejmować inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań w zakresie nauk historycznych;
 2. potrafi samodzielnie prowadzić pracę naukową;
 3. potrafi podtrzymywać i doskonalić etos wspólnoty naukowej;
 4. Posiada samokrytycyzm w pracy twórczej oraz umiejętność jej usprawniania i wzrostu efektywności;
 5. przyczynia się do postępu społecznego i kulturowego w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);

3) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;

4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków),
w 5 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru;

b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu;

c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny;

6) opinię rekomendującą kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, reprezentującego dyscyplinę, którą zamierza zajmować się kandydat. W przypadku pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych opinia może

...
(liczba słów w pełnym opisie: 728)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2018 r. w pok. 228 II piętro (bud.23) Wydział Nauk Historycznych i Społecznych przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku archeologia odbędą się w dniu 10 września 2018 r. godz.10.00 sala 317, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3.