Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Prawa i Administracji

Prawo - studia niestacjonarne

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: zaoczne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-20 do 2018-08-20 23:59:00

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Nazwa kierunku studiów: Studia doktoranckie w zakresie prawa Poziom kształcenia: Studia trzeciego stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Niestacjonarne Stopień naukowy uzyskany po ukończeniu studiów doktoranckich: Doktor Obszar kształcenia: Nauki społeczne Dziedzina nauki: Nauki prawne Dyscyplina: Prawo Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania stopnia naukowego: 37

Zasady kwalifikacji

ZASADY REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE PRAWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 § 1. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 określa Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w formie uchwały. § 2. 1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: 1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK”), podpisane przez kandydata; 2) odpis dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem) ukończenia kierunku prawo jednolite studia magisterskie lub studiów administracyjnych drugiego stopnia, odpis dokumentu poświadczającego bycie beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.); 3) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z przebiegu studiów (w przypadku braku suplementu lub jeśli brakuje takich danych w suplemencie) 4) zaświadczenie o ocenie, jaką kandydat uzyskał podczas studiów z przedmiotu odpowiadającego dziedzinie prawa, w zakresie której zamierza przygotować pracę doktorską; 5) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm; 6) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej; 7) wstępny zarys...
(liczba słów w pełnym opisie: 1052)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu.

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK

Wysokość czesnego

7000zł. (siedem tysięcy złotych)

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów od Kandydatów zarejestrowanych w IRK- 27.08.2018-28.08.2018. Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Budynek 17 pok. 1703A (parter).