Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Matematyka

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-01 01:00:00 do 2018-09-07 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studenci studiów doktoranckich na kierunku matematyka mogą specjalizować się w zakresie:

·         analitycznych teorii równań różniczkowych,

·         analizy asymptotycznej,

·         sumowalności szeregów formalnych,

·         optymalizacji matematycznej,

·         analizy wariacyjnej (analizy niegładkiej),

·         topologii i teorii mnogości.,

·         analizy zespolonej,

·         analitycznej złożoności obliczeniowej,

·         cyfrowego przetwarzania sygnałów,

·         detekcji podobieństw tekstów,

·         teorii momentów. 

Wszystkie te zagadnienia są bardzo istotne również w kontekście rozwoju innych dziedzin nauki takich jak informatyka, ekonomia czy fizyka. Badania prowadzone są pod kierunkiem wybitnych specjalistów w danych działach matematyki we współpracy z naukowcami reprezentującymi na Wydziale inne dziedziny jak fizyka i informatyka. 

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na poziomie zaawansowanym w zakresie podstawowych działów matematyki
 • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki. Zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki
 • Rozumie i wykazuje się znajomością zasad pracy badawczej
 • Zna wyniki najnowszych badan prowadzonych w tematyce realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
 • Potrafi krytycznie ocenić znaczenie własnych badań naukowych dotyczących tematyki realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
 • Posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych. Zna główne metody oceny projektów badawczych.

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Opanował techniki badawcze potrzebne do prowadzenia badań w zakresie dotyczącym tematyki rozprawy doktorskiej.
 • Potrafi korzystać z literatury fachowej i prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami.
 • Posiada umiejętności wyrażania wyników badań w mowie i na piśmie w tekstach o różnym stopniu zaawansowania.
 • Posiada umiejętności i zdolność konstruowania własnych narzędzi badawczych.
 • Posiada zdolności komunikowania się ze studentami, współpracownikami naukowymi, prowadzenia dyskusji naukowych oraz stawiania i rozwiązywania problemów naukowych.
 • Posiada umiejętność interpretacji oraz prezentacji wyników otrzymywanych w trakcie pracy badawczej
 • Posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim i potrafi prezentować wyniki własnych badań w tym języku.
 • Posiada umiejętność Samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego.
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizacje projektu badawczego związanego z wybrana problematyką.

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma kompetencje w zakresie prezentacji wyników oraz obrony własnych pomysłów na seminariach lub konferencjach naukowych.
 • Dostosowuje sposób prezentacji własnej wiedzy i wyników własnych badan naukowych do wymagań odbiorcy.
 • Potrafi współpracować z innymi pracownikami naukowymi w ramach wspólnych projektów badawczych.
 • Potrafi wykorzystywać efekty współpracy w swoich badaniach uwzględniając prawa autorskie.
 • Posiada kompetencje w zakresie organizacji pracy naukowej.

Zasady kwalifikacji

1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału, ul Woycickiego 22  następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);

2) jedno zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm;

3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów)

4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

5) opis zainteresowań badawczych;

6) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych;

OCENA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad:

Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej, zainteresowania badawcze)

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować prezentację przedstawiającą główne wyniki pracy magisterskiej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi zadawane jest kilka pytań dotyczących pracy magisterskiej i matematyki ogólnej.

 

60

Ocena na dyplomie;
Publikacje, aktywność naukowa

40

Ogółem

100

2. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:

 • 80-100 pkt - wynik bardzo dobry;
 • 50-79 pkt - wynik dobry;
 • poniżej 50 punktów - wynik niedostateczny;

3. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych wynosi 50 przy czym za rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien uzyskać co najmniej 30 punktów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW I ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Zapisy poprzez IRK na studia doktoranckie z matematyki, na rok akademicki 2017/2018 będą możliwe od poniedziałku 26.06.2017 roku do piątku 01.09.2017 roku.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kierunek matematyka jest planowana na 12.09.2017 rok. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Zapisy w IRK na studia doktoranckie z matematyki będą możliwe od 01.07.2018 do 07.09.2018 roku. Rozmowy rekrutacyjne na studia doktoranckie, kierunek matematyka, odbędą się 11 września, początek od godziny 10:00.