Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-04 10:00:00 do 2018-09-11 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego prowadzone są w systemie stacjonarnym. Skierowane są do absolwentów studiów magisterskich posiadających dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego. Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Zasady kwalifikacji

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie wydrukować go z systemu IRK); 2) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm; 3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem. Gdyby średnia ze studiów magisterskich nie była umieszczona na suplemencie, należy dołączyć osobne zaświadczenie potwierdzające tę średnią; 4) odpis dyplomu licencjata kościelnego; 5) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej; 6) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej; 7) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych wraz z ich potwierdzeniem; 8) wniosek wydrukowany z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta („ELD”) i dostarczenie go z dowodem wpłaty za ELD w wysokości 10 złotych; 9) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie studiów doktoranckich. Podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Ponadto od kandydata wymaga się co najmniej 4,6 średniej ocen ze studiów magisterskich oraz co najmniej oceny dobrej plus na dyplomie magisterskim.

Miejsce ogłoszenia wyników

Uniwersytecka strona internetowa IRK; Wydziałowa strona internetowa www.wpk.uksw.edu.pl

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie wydrukować go z systemu IRK); 2) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm; 3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem. Gdyby średnia ze studiów magisterskich nie była umieszczona na suplemencie, należy dołączyć osobne zaświadczenie potwierdzające tę średnią; 4) odpis dyplomu licencjata kościelnego; 5) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej; 6) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej; 7) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych wraz z ich potwierdzeniem; 8) wniosek wydrukowany z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta („ELD”) i dostarczenie go z dowodem wpłaty za ELD w wysokości 10 złotych; 9) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie studiów doktoranckich. Podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Ponadto od kandydata wymaga się co najmniej 4,6 średniej ocen ze studiów magisterskich oraz co najmniej oceny dobrej plus na dyplomie magisterskim. Dokumenty niekompletne i złożone w innym terminie niż wyznaczony, nie będą przyjmowane. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 4 czerwca do 7 września 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00).

Dodatkowe informacje

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad: Kategoria - liczba punktów Kategoria : Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej - ok. 5 stron maszynopisu. Ocena będzie dotyczyć: - wyboru zagadnienia i jego sformułowania; - strony merytorycznej opracowania; - strony metodycznej opracowania; - strony formalnej opracowania. Maksymalna liczba punktów: 30. Kategoria : Osiągnięcia naukowe (publikacje, referaty) - jedynie z dziedziny prawa kanonicznego: Publikacje, referaty, przynależność do kół naukowych, udział w grantach badawczych. Maksymalna liczba punktów: 20. Kategoria: Ocena na dyplomie magisterskim: - ocena bdb – 15 punktów; - ocena db + - 10 punktów. Maksymalna liczba punktów: 15. Kategoria: Ocena rozmowy kwalifikacyjnej: - przygotowanie merytoryczne; - treść i poprawność wypowiedzi; - umiejętność prezentacji; - umiejętność formułowania wniosków i postulatów. Maksymalna ilość punktów: 40. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco 100 – 90 pkt. – wynik bardzo dobry; 89 - 75 pkt.– wynik dobry; 74 - 60 pkt.– wynik dostateczny; 59 pkt. i poniżej – wynik niedostateczny. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego wynosi 60. Na studia doktoranckie zostanie przyjętych maksymalnie 8 osób. Kandydatura na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego może być odrzucona, jeśli Wydział nie zatrudnia samodzielnego pracownika naukowego, posiadającego kompetencje w problematyce przedstawionej w projekcie przyszłej pracy doktorskiej.