Literaturoznawstwo

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Zapisy

od 2018-06-11 15:00:00 do 2018-09-08

Limit miejsc

5

Opis

Kierunkowe efekty kształcenia: Wiedza: Po ukończeniu studiów absolwent:

• ma zaawansowaną wiedzę na temat kierunków i najnowszych tendencji w metodologii badań w wybranej przez siebie dziedzinie literaturoznawstwa

• zna wyniki badań polskich i zagranicznych prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej • posiada szeroką wiedzę ogólnohumanistyczną

• zna metodykę pracy naukowej (metody oceny prac naukowych, tworzenia i realizowania projektów badawczych, finansowania badań naukowych) • jest przygotowany do prowadzenia zajęć animacyjnych i popularyzujących wiedzę, mających na celu wprowadzenie zdobyczy nauki do świadomości społecznej i życia kulturalnego Umiejętności: Po ukończeniu studiów absolwent:

• potrafi samodzielnie i krytycznie korzystać z informacji, dokonywać analizy tekstów źródłowych i literatury przedmiotu.

• potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym. • potrafi zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy .

• potrafi szukać źródeł finansowania swego projektu, a także przygotować wniosek i stosowną dokumentację.

• zna metodykę dydaktyki akademickiej i potrafi realizować jej założenia w praktyce.

• zna język obcy w stopniu umożliwiającym prezentowanie wyników swoich badań. Kompetencje społeczne: Po ukończeniu studiów absolwent:

• potrafi inicjować i podejmować pracę zespołową. • potrafi wartościować i selekcjonować zakres przekazywanych informacji ze względu na adresata. Więcej o efektach kształcenia: https://wnh.uksw.edu.pl/node/1070

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

1. Rekrutację prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

 

2. Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, które na dyplomie mają co najmniej ocenę dobrą.

 

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy: a) internetową rejestrację kandydata; b) analizę dokumentów złożonych przez kandydata; c) rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna.

 

4. Kandydaci zobowiązani są do: - założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - wgrania swojego kolorowego zdjęcia (z widocznym lewym uchem i lewym profilem) o rozmiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi, po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie IRK, - wypełnienia danych osobowych oraz podania innych wymaganych informacji.

 

5. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia oraz curriculum vitae (zawierające w szczególności informacje o aktywności naukowej);

2) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz

...
(liczba słów w pełnym opisie: 849)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Kandydat może kierować wniosek o objęcie opieką naukową do samodzielnego literaturoznawcy (doktora habilitowanego lub profesora zwyczajnego), zatrudnionego na Wydziale Nauk Humanistycznych.