Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Psychologia

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-02 12:00:00 do 2018-09-13 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.
Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. Studia doktoranckie są bezpłatne.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na poziomie zaawansowanym obejmującą znajomość metodologii badań właściwej psychologii
 • Zna wyniki najnowszych analiz i badań prowadzonych przez  innych w zakresie psychologii i problematyki realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
 • Rozumie i wykazuje się znajomością zasad (metodyki) pracy naukowej
 • Potrafi krytycznie ocenić znaczenie własnych analiz i badań naukowych dotyczących problematyki realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
 • Ma wiedzę o wynikach badań prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej w ośrodkach zagranicznych
 • Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Umie posługiwać się testami, narzędziami badawczymi istotnymi dla przeprowadzania własnych analiz i badań empirycznych
 • Posiada umiejętności i zdolność konstruowania własnych narzędzi badawczych oraz ich psychometrycznego opracowania
 • Posiada zdolności komunikowania się ze studentami, współpracownikami naukowymi, prowadzenia dyskusji naukowych oraz stawiania i rozwiązywania problemów naukowych
 • Posiada umiejętność posługiwania się językami obcymi, w których może prezentować wyniki badań własnych
 • Posiada umiejętność prowadzenia zajęć typu konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty
 • Posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie psychologii
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą

Kompetencje społeczne:

 • Po ukończeniu studiów absolwent:
 • Organizuje samodzielnie pracę naukową (posiada kompetencje w zakresie pisania artykułów lub innych publikacji naukowych)
 • Ma ukształtowane kompetencje w zakresie prowadzenia wyjaśnień, obrony własnych pomysłów - idei naukowych czy wyników badań naukowych
 • Dostosowuje sposób prezentacji własnej wiedzy i wyników własnych badań naukowych do wymagań odbiorcy (audytorium)
 • Potrafi wartościować i wybrać w trakcie analizy materiały i treści istotne do przygotowania przyszłej rozprawy doktorskiej
 • Modyfikuje i integruje wyniki własnych analiz i badań z wiedzą (wynikami badań) dotychczasową w zakresie danej dyscypliny psychologicznej

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrzescijańskiej UKSW na rok akademicki 2018/2019 odbywa się na dwóch ścieżkach na nastepujacych zasadach:

 Ścieżka I:

1. Rekrutację prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana (odzielnie dla filozofii i psychologii).

2. Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dla beneficjentów Diamentowego Grantu MNiSzW.

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

a) internetową rejestrację kandydata (IRK) na stronie: www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

b) analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna.

4. Kandydaci, po zarejestrowaniu  na wybrany kierunek studiów doktoranckich  na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, zobowiązani są złożyć następujace dokumenty:

- założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
- wgrania swojego kolorowego zdjęcia (jak do dowodu osobistego) o rozmiarach 35 x 45 mm w rozdzielczości 300dpi, po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie IRK,
- wypełnienia

...
(liczba słów w pełnym opisie: 679)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie odbędzie się 21 września (piątek) godz. 9:30, pok.1402 (bud.14);

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK, jak również zostaną przesłane pocztą na adres korespondencyjny.

Dodatkowe informacje

Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, należy składać w dniach 3 lipca-13 września 2018r. W sekretariacie studiów doktoranckich WFCh: bud.14, pok.1441, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, czynny: pon., wt., czw., pt. w godz. 11.00-14.00, tel. 22 569 96 75, e-mail: sd@uksw.edu.pl.