Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia

Rodzaj studiów: doktoranckie System studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-02 12:00:00 do 2018-09-13 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Uczestnicy studiów uczęszczają na seminaria, wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. Studia doktoranckie są bezpłatne.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na poziomie zaawansowanym obejmującą znajomość metodologii badań właściwej filozofii.
 • Zna wyniki najnowszych analiz i badań prowadzonych przez innych w zakresie filozofii i problematyki realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 •  Rozumie i wykazuje się znajomością zasad (metodyki) pracy naukowej.
 •  Potrafi krytycznie ocenić znaczenie własnych analiz i badań naukowych dotyczących problematyki realizowanej w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 • Ma wiedzę o wynikach badań prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej w ośrodkach krajowych i zagranicznych.
 • Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogolną orientację w zasadach finansowania badań naukowych.

 Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Umie posługiwać się na poziomie wyższym niż w przypadku magisterium analizami tekstów źródłowych, a w przypadku prac historycznych także greckich i łacińskich.
 •  Posiada umiejętności i zdolność konstruowania własnych, samodzielnych hipotez badawczych oraz ich uzasadniającego opracowania.
 • Posiada zdolności komunikowania się ze studentami, współpracownikami naukowymi, prowadzenia dyskusji.
 • Posiada umiejętność posługiwania się językami obcymi, w których może prezentować wyniki badań własnych.
 •  Posiada umiejętność prowadzenia zajęć typu konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty.
 • Posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie filozofii.
 • Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą.

 Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Organizuje samodzielnie pracę naukową (posiada kompetencje w zakresie pisania artykułów lub innych publikacji naukowych).
 • Ma ukształtowane kompetencje w zakresie prowadzenia wyjaśnień, obrony własnych pomysłów - idei naukowych czy wyników badań naukowych.
 •  Dostosowuje sposób prezentacji własnej wiedzy i wyników własnych badań naukowych do wymagań odbiorcy (audytorium)
 • Potrafi wartościować i wybrać w trakcie analizy materiały i treści istotne do przygotowania przyszłej rozprawy doktorskiej.
 • Modyfikuje i integruje wyniki własnych analiz i badań z wiedzą (wynikami badań) dotychczasową w zakresie danej dyscypliny filozoficznej.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na rok akademicki 2018/19 odbywa się na dwóch ścieżkach na następujących zasadach:

 Ścieżka I:

1. Rekrutację prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana (odzielnie dla filozofii i psychologii).

2. Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dla beneficjentów Diamentowego Grantu MNiSzW.

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

a) internetową rejestrację kandydata(IRK) na stronie: www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

b) analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna:

4. Kandydaci, po zarejestrowaniu na wybrany kierunek studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
- wgrania swojego kolorowego zdjęcia (jak do dowodu osobistego) o rozmiarach 35 x 45 mm w

...
(liczba słów w pełnym opisie: 683)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie odbędzie się 21 września 2018r. (piątek) o godzinie 9:30, sala 305, (budynek nr.23)

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK, jak również zostaną przesłane pocztą na adres korespondencyjny.

Dodatkowe informacje

Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się, należy składać w dniach 3 lipca -13 września 2018r. W sekretariacie studiów doktoranckich WFCh: bud.14, pok.1441, ul. Wóycickiego 1/3,01-938 Warszawa, czynny: pon., wt., czw., pt w godz. 11.00-14.00, tel.22 569 96 75, e-mail: sd@uksw.edu.pl.