Cardinal Stefan Wyszyński University / PhD School

Szkoła Doktorska UKSW - archeologia

Type of studies: third-cycle System of studies: full-time Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-08-01 to 2020-09-06 23:59:00

Limit of students

60

Language

polish

Description

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywa się w nowej jednostce organizacyjnej interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej UKSW. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie archeologia.

Kształcenie odbywa się na podstawie programu kształcenia (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UKSW nr 102/2019 z dnia 23 maja 2019 roku) oraz indywidualnego planu badawczego opracowywanego przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (podstawowe elementy i założenia indywidualnego planu badawczego znajdują się w załączniku nr 2 do wspomnianej Uchwały). Link do uchwały: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

Admission rules

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinie archeologia.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w języku polskim. Na wniosek doktoranta Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wydać zgodę na przeprowadzenie postępowania w innym języku (dotyczy cudzoziemców). Do Szkoły Doktorskiej UKSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.). Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza ocenę i analizę przedstawionego przez kandydata projektu badawczego oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata według poniższych kryteriów:

1. Projekt badawczy kandydata (0 – 50 pkt): a. nowatorskość projektu: 0 – 10 pkt; b. osadzenie w aktualnej wiedzy: 0 – 10 pkt; c. poprawność sformułowanych problemów/hipotez: 0 – 10 pkt; d. poprawność proponowanych metod badawczych do stawianych problemów: 0 – 10 pkt; e. szanse na realizację projektu badawczego: 0 – 10

...
(liczba słów w pełnym opisie: 304)
+show more information

Date of exams

1. Rejestracja kandydatów w systemie IRK 1 sierpnia 2020 r. – 6 września 2020 r. 2. Składanie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW 7 września 2020 r. – 10 września 2020 r. 3. Rozmowy kwalifikacyjne 14 – 21 września 2020 r. 4. Publikacja list rankingowych i wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do 25 września 2020 r. 5. Składanie oryginałów dyplomów magisterskich do 30 września 2020 r. do godz. 13:00 6. Publikacja listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2020/2021 do 30 września 2020 r. do godz. 16:30

Place of results' announcement

Indywidualne konta kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Publikacja listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stronach podmiotowych Uniwersytetu lub na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

the amount of tuition fee

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW jest bezpłatne. Postępowanie rekrutacyjne oraz Elektroniczna Legitymacja Doktoranta są płatne (Więcej informacji w zakładce: Dodatkowe informacje).

Additional documents

Kandydat zobligowany jest do złożenia kompletu dokumentów do Biura Szkoły Doktorskiej UKSW: 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UKSW wygenerowany z systemu IRK 2. życiorys kandydata; 3. zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm; 4. odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem, a w dyscyplinach: nauki teologiczne i prawo kanoniczne dodatkowo odpis dyplomu licencjata kościelnego; 5. kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej; 6. wstępną koncepcję tematyki badawczej, którą kandydat zamierza podjąć w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW, która powinna zawierać: a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru; b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu; c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny 7. wykaz dotychczasowej działalności naukowej oraz osiągnięć naukowych, wraz z ich potwierdzeniem; 8. rekomendację projektu badawczego sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego UKSW, pod kierunkiem którego kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską wraz z jego zgodą na objęcie funkcji promotora; 9. podpisanie oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do uchwały nr 38/2020 Senatu UKSW, dotyczące odbywania kształcenia na studiach doktoranckich, wszczęcia przewodu doktorskiego oraz ubiegania się o miejsca w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot inny niż UKSW; 10. w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW.

Additional information

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.) Uniwersytet pobiera opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UKSW. Opłata wynosi 150 PLN za każdą dyscyplinę, w której kandydat rejestruje się w IRK. Opłata za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego nie jest zwracana. Kandydaci zobligowani są do złożenia opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta w wysokości 22 PLN. Opłata zostanie zwrócona kandydatom, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej UKSW niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 października 2020 roku. Niewniesienie powyższych opłat w terminie 7 dni od dnia całkowitego wypełnienia wniosku w IRK skutkuje pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia. Powyższe opłaty wnosi się jednorazowo, w kwocie łącznej 172 PLN na konto bankowe Uniwersytetu w tytule wpisując: IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/OPŁATA - Szkoła Doktorska UKSW Numer rachunku bankowego: 47 1090 1014 0000 0001 3295 0391 Santander Bank Polska Dodatkowych informacji udziela Biuro Szkoły Doktorskiej szkoladoktorska@uksw.edu.pl Biuro Szkoły Doktorskiej odpowiada na zapytania mailowe i telefoniczne. Prosimy, aby w rygorze epidemicznym przychodzić osobiście do Biura jedynie w momencie składania dokumentów. ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa pok. 27 Stary Gmach poziom -1